Sunday, July 29, 2012

ගංගා  වැව් දියට උඩින්
ඉර පායා ඇත මනරම්
සුබ දවසක නිමිති අරන්
පායා ඇත ඉර මනරම්

දුක් ගී තුටු වදන්වලට
කවි අමුණා සියොත් නදට
සහස් රිවි පබා එළි කොට
අරුතක් දී සිහින කෙතට

මල් පොබවා නිල් උයනෙක
පැතුම් ගිරි ලකුළු සිප සිප
මියුරු මියැසියෙන් විකසිත
මල් දහසක් මල්වර කොට
දයාර්දවයේ තඩාගය අම්මා


ආදරය නම් විලෙහි සුපිපුණ
සනාතන සුදු නෙළුම අම්මා
කඳුළු දියවර හදට ඉසිමින
සෙනෙහසට පින් පුරන අම්මා
අම්මා
දයාර්දවයේ තඩාගය අම්මා

හෙටක් තනනට මගේ ලෝකෙට
ගොයම් යායට මැදි ව දිරියෙන
මට මැ කැප වූ ඔබේ දෑතින්
වියැට අහුලන අම්මා
මහාමායා නුඹයි මගෙ අම්මා

මිරිඟු දිය මුල ඉසිඹුලන සඳ
ජීවිතය ගෙන අකුරු කරමින
මගේ අහසට පිපුණු සඳ වර
සුගුණ පුද දෙන අම්මා
සමන්ගිර මට නුඹයි මගෙ අම්මා


ඇතැම් විට මගේ ප්‍රේමය නිහඬ ව ම වැළපෙයි
සොඳුරිය ඔබ හැර ගිය පසු ව
සොයා ගත නොහී නිවහන

ඔබ මා අස හිඳි දවස
ලියූ කවි
පරඬලා පත් මත ද
කවුළුවෙන් 'පිට ඈත
නොදත් ඉවුරක වැළප
මිදී ඇත නොදිසි ලෙස

පිනි ලෙස නොව
හිම ලෙස
සිපත්
ම'සිතිවිලිහු
බිම

දිව යනු නොහී දුර ඈත
රුදුරු සිහිනය හැර
ඉඳින් සොඳුරිය මගේ හද නිහඬ ව ම වැළපෙයි

Friday, July 27, 2012

සරත් සෘතුවද ගයන්නේසරත් සෘතුවද ගයන්නේ
මල්හාර රාගයයි
ශ්වේත හිම පිපී
සරතයද විකසිතයි
පෙම්වත ඔබ
හිම මලක සැඟව
එක් අඳුරු සැඳෑවක
නොපෙනී ගිය විලාසයද
මේ සර සර සර සුළඟ ගයන්නේ
ගසල් ගීයක ස්ථායි කොටස සේ

Picture - Kusal Kanushka Suraweera
"මං
දැනන් උන්නෙ නෑ
මේ හීතල
කඳු ගැට අස්සේ
මටත් හොරෙන් වහන් වුණු
බොරපාට ඇස් දෙකක්
තියෙයි කියලා..
ලස්සන ම... ලස්සන...
ඒත්...,
ඕබඩ ඇල්ල තරම්
ආදරේ කළත් මං..
දන්නව ඔයා
මට...
හිමි නෑ කියලා."


Thursday, July 26, 2012

ගිටාරයකින් ඇසේද
වයලීන හඬ
දුදන දනගෙන් නැඟේද
මියුරු බස


 data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAI0AAABWCAYAAADypxVJAAAV0ElEQVR4XuzbzY8b5R3A8e/vGSOuw1/AnFqlipJJCIkSJWRMCCFAWIc2gSCqdcQBBIL1HhCoOXj3UgFS5Q1SBK3UenkRLazCenltmoZ1okgRIhAjXsXJf8JcK2XmVx8yyuysZ8ds8K7bPJ/TaC35sP7O73nkeSyqys9hWYYhsGw0lmWjsWw0lo3GstFYNhrLKnGDRITlrKtP/coFqsAEcLj0+k8d/oeo6lCiyWdjqV2LxQVmUsHYSZNhg3n61xVUG4CHAhAC02TZaKyrz25wQZsoFRASKLOlUz+GNpo0i2jyNz7KPIhHluobpNlorOj5jT7KIuACoKRo1/nT9x0bTcIiemGTD9eCUQBlKemSsNFY0YnNqQmTEBIoADaaFMsxTcBF05VIdtq4Npo1FP1xm+/84XKHERRNb50CfNKQPtPGRrNmold2eKhWgA6jqGQmyFL6CWw0a8VQBwkZQdHL2yuDTxAleunOivPiFy0bzRBFJ3d5qFaBNqPIkbGCTlIEYAKw0QyVkToIgDeiS5NHQhlEEDV2Bs7kpbaNZgii1/Z4KFVgdKNxDLnR5JdUB2w0Q+FIk5Toz3cFzpMX2iMbDZq3JGUF0andNeeZizM2ml9Q9LegghKw1NjI3aElAe0bSFFM9d5N0O7dBB0bzY0jenOfi8YNlqsAk4wSYzpIOm7tcyl9glIXaEZ/DcrOE+3QRnOjHGpgPJQsL3p7X8V5/FyLUVHiPCK1dCArU9AkJHyQBnDcRnMD4nf3uygT+ZtIJoDWOp3AC4AwferOqbZbvZBDwO27JBXvcarRW3eHzu8/m7TRrJYjtesfgPRrJ4jn7q2YI/9qsT7GgQ4p4shJhHp2SSqkJGrxO/d8bR7796yNZjVKZhylSDNu3dcxlX92WUsCiCzfVzkyg0idlWjhH5vxe/tDc/Rsa4BpXDWPnB2pwERV1+XXCPGHBwNgccB/egeRsjn0ScgaiZ7bEACLiGxxTi49TBW/f6CJSDU/Eh0kphChbB4+0yFHfPqAh3LF/O7MbfbXCAAlE5DQ7IVky/GBtd1ElkwybQKgk3ltAaiSSwaJyQUW4w8ObjEPfdqlH0caQNcuTwlH9pKFLL1W0qrxmQcxBz46vqbRIGPADCm9D7kVf3x/iOD27WHwmFxgvvdeZfPA0ikaf3R/AFpBBRtN+kPJUopU43MPYfZ9MPxwbjGAgBDkRNUGKgxCVyzLB5rA4eXfkAtpdk9zfkwZlJI1bYKFKYYoqm+9tqcBhLJT/6pNSi/eKaBeGMfgG+Zps//DKYD47KEq0OS6cu+1tt3TOKYLeAWx5KnHFw93ze752SFOGh9I72vapJWkjVKnL1nNFK3H7bGWCRY6OGYctM8jFbs8dUE9lMEpaY340sNts/P9LsNQEheRpIHNZBnpggxWujKoRnyhMgkEIH0eqdiNcAhCLqWICzSBMsNwi3N7atL4ZJg9rW4v2j5RCIU0t6QAmCdL8XqTtdabrDM3dTTimPMIlaQQVFiZ9rsM9MsjVbljbjbngLqLUndOXJ5c1YGrpGkRLzq12+0dbwhJcwz5tCB8yZtGXu7y9flvW2bH6e5NvDxJm8RAE0fIUQdmyYhe2e6iLK56L1BK9jQCAgh++r30ylEXLThbk0cphmbbc4F5vXykLNvmwptz0mx6t6PfHesieP3vTBl0n+Dpt49WZOM/WpkpUAN8hAV+pugve11UXSQVDUujwYhfFEhxTEXRZa/wgUXt9MLx58J1j0ZE1mPanAQaxdNGWJmOA0k0RK/uclEmEArpD8c8IJQNfw9JOOIjAkAqnNszk2hsxZj/EwHArQ65VFc6g5M3nXyQRf3mkePRqSsNoNN7Ej/5fzdp/tvOucfGcV1n/HdmZsldUiKXpCRSlkyt5MiS/GRg1Y/EruhXW6ctLButgdSNxQQtWqQtHBdp2gJBZPmfAu0fDpqkaYE2losYDlo0duo4TVrYol3XrV8yLVuxXjZJUbLEp5Zv7i53TiXsFBeDmdF4xms4anwAYjFzZ+7cu+c733fuubM8949+zk4sGBmW7AVrN0IeTc3jgO7Uo7+dl83fLXoss9OjcxDZELP07wPdpUfv/bxsfqwfgIz0gmAAAwI9eKZHfiuP0gcSOkT3f95DXx/FvvcycDIBFo1lKI1uM8DRfbQ0TjBT6vVe47jZfMcXKmgMYHqAfWc/P3l2UkMY46yTinrsC08i9KUXfzUrD3jSsAB4Ti9wPrNsgAKwT4/t2gvs0ZdPXm2CX0DAt2Ug9iOI5gkx98fvogcnkMtXQVvWMGUq0+hDJC8tDXmdKQH833dsgHOBM83DXtTvDt1wlMxzQB+SnGECBTADmgLG6b2cz6TB9IX2AX002mXKVXAsTCIsPfrO7/Si7m7Q0D51ZPocYACQK7pAMrHKC5p2viDiZ58VDU8BN/1/AI3nNPrORsKjZyOh3x/pmQKail2ClG1ypR6Ms6k+dmuPfe8zA4SZZPyOWyyDJQ365jiyrQNaG43jsfchFlGm+08DQKODdHcQbmnnqvHyNle+sfqNG0esz2z5nFzyD/0XHGiMNPlZJ0ChktmVDizRoJGMjyEAon8bLra/2ru4AJUqOrXIOeBYn14HDTYIsLQMuSxRpkcnkM2rsW65FJYBywLbTgUWHZvFfeIA1h3bkO58aBeeNPlMD46t1+72ffrO7/Uj8qhs+tu9FxrTDAGR78Xo8FceQbWAUJeo1KEv9+orBwwgTY3lTuDBCKbxAVvn5tHxBQCYKaFvjCGfWgcA4hjJiRifdfd2AHR2Gsk2gWRSyC4wMgPTS7jfex3r1i3I9mA+f649zNxnj2F3r+qlNder7/7BbpA9sumbe39mQKPHv5YH3Q3kgTdAnpTuh4YAzjHKWWbBmCdTf/bJLvuLn8ma3CAlPS9VIOtzYqG2pwWIvzB39v2UHuvXfuRjGx3+0wKoSZTdKixX4PS8uea9OTg0iVy5BqwMSCYazK0GJLjL4LrmGE0iST4WcZ85jMyUsW69zHQhRFtpGfff3sb67HV483tEB++vgWfj1/d+lKAxKwnMdgDwsI48OAT0gwxXv/2vQ0zNFjAGxflfcX/4GtZtPZBtSMgwBjDV7zyLrGrC+o0dYFsGNKIggp9tuD+QiIuzE2OwMAeO5TGNMX1rAloaka6Lw5jDsMyN20AcAIRlWF4EyadL7kdn/WdfGUTXtCFXdQOKjk7HBPMk+upx5Bc24VkNPENfvh/kASn8VX9q0CSoq4RfI5l8yCqgAPQBWNu34v77K8FJHXgXd7SI/PoNSGd7YjlyXz4I0/Po2T9331tYt18DsIGMAGLAYj773H137rFu/sEQgI7syYPejzG0tIBOLhJm+uJJ3K5OrK1tkWOUqz9hDmyAErgVsHMfaGVkGOdN7A2d0NoMZSXO3P86jH3VRsPGYKrKw3/+ddnwFw/Uk2meOAuKuwxwQhPc3cBdiHNeB8uWTRACGgAdnUL//mnk6s1Yt1/nsY4Sa8U59IW3TD8vH0K3FJANXQUyNgDBOot4bMMDHss87JOmahnKs2BYJmD69AG0fS3S2UasZSwQoDoNTktyJsUKZVf36dew7r0FxDYShYAEASfLy+hPTyLXbCbEvqTHv9oL1s3S/VAxPWjMj8R6zV5LKGDMRqDEKFxbG7K1gB4aIsr0jaNUDw8j116Jdd0VsZLl/uT5UOaSwnpwLD9o/NsBn9fhh47iNP4JUPA5rTSFOBa6sHz+XOG7/4H1uTsC7KjDp3H/+Rlkywasm66GRtt7dgWq8+DkEyylvZWXI4AgZg5wahI9cQasDNLogGnzybFZ0Z1Etl8WBdQeYFBHHtooF3+tmJ5p4P7wt8UMYEzSC4gzAPQSaYpc12NAE2VLZfT516geOIJ1zx1I16rQvvToAHp0lICNTtVWQo6XRIiEsU0r1fK3yKwIOq48VWOH+XL8OJ96Afndu03D9BzuvzwL5Qr65jGqx0awejcgl3UBAu4skDcBFi+/yCXrYHzSDwIEROHoCGzdBDnHL2VC8Hh2DqbmoSPvTyEQ38vtSd5LcmKKcXtqEhUAjDFxhuPeYJONBaRrNXp6nFgrzuL+4w+wdt197h78bcfRl94mzPT0BIiTp6XzSyyOe0ABEfGzTnWJgKS6JZAlcAQqLlgScIQY58GZafTgIHLFpV5R7xCCC1kHBMBFnxsEpxHZ0uU9twiZtfHyq1pEyNOeDweFCDp4HNlcgKyPaSLBo4MnkFUdRBu9evIv+2TdV/YmAo0HjIIBBXm8/Qy8PMcPGIoASGYgXqtBrr8GffLHvC9bKuE++n3s378P8i2AwuIUeuYYemI2oiAqML2AZBp2ULH9QBFzCbbtgQb08SeQW2+ClhmzZTBfQXKZsKj1fw6fgCs92p+erjkQP7Ppi8fAaUA2rwV1oToHTivnN30A4RFZvw7NZaKl59Qo5DJBNiV4rCdHkGu3xz13N5AcNEAhpBh3hnAbAGKLV4ZtNsVUwcV/XKngPv8S1p13gFtGJw/AqXkEavkCEoyoiTNI24xJQgP1GvGDZnQU/f5TyA3rkUtaAPGcb/qOimCdGEPEwSvkRbPCK0ehqQlZvwZ0CXQlWI1RLDMkF31xr5761m5a2gp0tMLCfAQoqv5nomaemGOvDT1xArm4QHSAU9BT3+iVtX/U/2HWaYpAuE4vLeG+9AoC0NWJdHZCrhnJ2OFRIwASbDtyCGZ3QOUIYlXR4hJknWgqPjAAvW3g+Jbcph0Bq1bV1UNv1xwtLvrScaRjG7Q1QUR0BwHhwplpaO8A2wUnGmw6cLgmD01NNbaxm4iQ9D1eIPYj9ElHHnXLIIoBjgDecdaJYxrTNnYSujeHq8HcNKxoBdgFJASNUPQmGhI1IGZg2H/99kDU6sl9fC+ci2IBAPX6IRekcBBMMS7kCz/yBrJ+tsYei8uQc6K1e3IcRhuR9SsNSLAwExCQDMwvoPv/29A7oAdPI7+4FdqbYbEUBUz/+Fe21fpb2wnFKRD1O9YAFn3zMHL9dYB4q6k2aqaGZbq+sNcLxOcQ6aNrPcxNhoxF0IVJaHIQfG3RAbk4BTNnoHVNYHddRwcRazM0t/Ymlifn20cGqn98eXjkA0jInpI4Pf4NszdgesJEgekjPAriJj02CIU1IKCuGkdHRJS+OYHkV0BLFhA/YLBAGtCXnwPL9YFYZ5eQ2WWkvRmdcvE7PUj3srYAjc0AyIpmtDQDEBn5ujADQ0PIpi2AglbAygFqchnArEgFMg7S5ET7ItsMJSNfsZJ6+jCSvyiYRpSK6PRJZMWqgo49WpA1u4aSyVPWGUIoxDjWdOpVhM0L1y/6HRsfBedvs9QkqW4oWwUc6756EuvaTbAy5503rMNcCZ0ehZwddOzMIjRnYXEhhu6BtRtMPreqE1kYj5/zqUFoaYXV3eBWwGoGsUC1X9Z89kk8kzX3Dej49/ADW4KgdNST2/jvEVFYnoKFKWg2q1IWxsFegqUxTzWkF9ibDDQ5ZwCRQswyzpg4O/CMqdNQma9NNJph4pzuO9ZSFbEaADGODlwb7M/d/y6ybQPS1eFjHCVb60fEPx0RKFWgvRWZnzF9RThM2jrNPtPKNtQ35+jI15G3EKcBOjaAVkCai4h7V8ie3gALp3rIGaYJztUFwkATfazj+5GmXwYr4yXxg54qlKAyBw35AkBC0GTM75Ek0um91W/eWLD/8IUhJFMw787uD8vozXGk5seAymoALMhlwiI/WteH34NsDtravHZB7IyPCX2fWkXaV6MTp+Lp3jY73rR2QhA00VJ1+gBiAe2bAffvZNU9RfyGnvzPLuwlsJOAwnyESKr3WYLx52H1jbD0HuKOmrGXx6Bx1Y7koMna/YEHhQ1CeKL6nR03I04BgIUi+t7BUPmIYy2RuKpmFVqyiJek+toCjhIQNTp+8gTStBJyzYBA+wbIt0E5hE0aM9CyuiZRbvX8Yy8XQboBhdZuaF8DS1MhyXx4H3rmpzB3HMkXPq2v/mbe+y0Tuv+eHlzdTeVUF1k7JrDC2+Jzxzk48xOzAkO8tiKGBOL/awQiAub/+g4iFIgfRFG27sjLxuvRV/8JJodS5jIxIFvdjqxdiw4Ow/x8HDMF2xqyyMaravq/8lo48w46+MPQ58knetGxQzB7OtrpAA0rkU33eCwIVEvoyFNQnkSEmKALcbol/Sg9CPm4oDPM3QCUwU8xpt3vrNBz5rzXX/6XkLZfFVVNBhr38dseQehLgOoYJ6YFkndg28imLbUldXEChOQ5U+tFSMcmaN4OgB76G9DlwHik+xZYKsL4675SQKikNq6Gjk9B40VmO2LsKahMxo/H9BPjdNMeci5wbzRQeH/X528HpI3W24rJins55zkDmlh5SR75wT7jQbS0iOSa0JITS/8SllxXxqHSBe4SqCKNCtjBZ0oD5DprMrU8FQPKIhR/BHYLNK4DeyW03wDT/UAlwrkBB0YxQ3Knxz8jvi9xzK9JE4JmKGYZF+O4GKClSebK07BiHZIbSw/c8ghwPSyPQc4Jj26tgpWDli0wvz/Gud45XCifMMdWA9BoHEhaFogHUPq+ovoxkEgKmp4PCIoUuh4nMWXI5KIS7WDUSEiUswylY2A1g9Mc7hCtgNUKVhfkLofScZD6RnT6vuLZKV6qiDnvABTSgGaH5/p4XY/W6vrrupahYQWom17XS0OQvQysFeHXV0YBhcxayF4KYkNlwrSnAlBacAFYMU5PMPc4ZrKyIClBI1ln5/tOVqMdXf9kTpfBXgXuwgeL3OoE2Cuio3P5DFRnIXcp5LaBNQzLU0FHmrmkBUoadkh7T7xU2i3p5EmP3rcTND56SLqkq1N2b2dBrEhHxUchoC5YzXEOqUmT0wENFwMCbikGKFHPrle+IUCCeyJlmpDrLXBWpQMNdvOd9dHiRNcnoHgbrEzMuNJGoa/NAGV5FJw2qM6mB0r8PelBFz/3eD9aTTV5ghSgsVbsjKfYjzyZqzNQTHvEPYadUgElMYBiQJJUymLyGitTA42xHe8bNDryYC+QTwCIj1bXRYB6MAoplrOk7Cut00kzx/jz4gTfJNQkTGMZaUrt9GjA1QkoAJIWXEmdm5Lp4iM+PZvW87wFYgcBI5oANHZzb90p1pyvz8TT35O+Lz608aaRsLh7EgSJ+mkFTZbT6PhjeXS5px5A+fABlJz+ox1VJ+mRestIHYIhNhCqZv8NBQUkAWiQxl6sxgSSlDqn+VnT9TrmVNQ/sACknufxF0tdJak5GGnqiUV8+npBPEjSg6HuspfeIanlIkGyjGd+AKQzx9RlFJCkoLGadsQgvo65Q+LorLuup5cLAEkpI4BIWqfX38SK2hTofZ+gaS5cOLqe4Bn1T1gjHC1ceCYgGcMyJGeaQvq6R2JZ+Ij1Ppzifz7NAkmf03zIyVzqBDuBrqe3jy0d0ySWi/jzF4Cuf2xAeqb5udL19Pax/S8ArCaTMjE4vwAAAABJRU5ErkJggg==


2012 විතරක්ද
ගිනි ගන්නෙ
FIREFOX?


'ආලයක අරුම' යැයි

Helen Il'icheva

දිනෙන් දින දිගු වන්නට විය
ඇගේ කණ
අහර ලුණු රස වැඩි වුව ද
ගෙබිම දුහුවිල්ලක් වුව ද
නෙතග එක කඳුළක් වුව ද

දිනෙක ඇය
සීබ්‍රාවකගේ
ඉරි සහිත ව
සිටියා ය මිය ගොස්
රතු පැහැතිව
උඩට ඉපිලී
තිබුණු ඉරි මත
බොහො බොහො දනා
ලියා ගියහ
'ආලයක අරුම' යැයි

Picture - Helen Il'icheva, Ukrainian, born 1958

Your Love

Annie Louise Swynnerton, The Sense of Sight

Like an E-mail address
Unknown
the password


Picture -
Annie Louise Swynnerton, English, 1844 - 1933

Monday, July 23, 2012

ප්‍රේමයක් 1මුළු පොත් රාක්කෙම කොරිඩෝව ගාව තිබුණු පුංචි කාමරේ බිමට පෙරළ ගෙන අපි සිමෙන්ති පොළොවෙ දිගෑදුණා.. බ්‍රොන්සි දුවගෙන ඇවිත් ඔළුව දාල ආපහු ආ වේගෙන් ම තණ පලස උඩ කෙළි දෙලින් උන් කිරිල්ලියක පස්සෙ දුවන්න පටන් ගත්තා.. මං වීදුරු දොරින් කොරිඩෝව දිගේ එල්ලෙමින් තිබූ ඕකිඩ් මල් අතරින් පෙනෙන ඈත කඳු දිහා බැලුවෙ කාලෙකට පස්සෙ දැක්ක අලුත් වුණු පරණ කවියක් වගේ.. එතරම් ම සුන්දර විදිහට කඳු මා දිහා බලන් හිටියා..

"මං ඔයාට දෙන්න කවියක් තියාගෙන හිටියා.. ඒත්, මට ම පස්සෙ හිතුණා ඒක ඔයාට සැර වැඩියි කියල"

"කෝ ඒ කවිය..?"

ඔහු පොත් අතරින් ඇදල ගත්තෙ කාලයක් තිස්සේ එකතු කරගෙන තිබුණු කවි ගොන්නක්.. මං විපරීත බැල්මෙන් ඔහු දිහා බලන් හිටියා..

"ඔයා කවි කියවනවා!"

මං ඔහු දිහා බැලුවේ ලෝකෙ කවදාවත් නොදැකපු තරම් පුදුම දෙයක් දැක්ක වගේ.. ඔව්, ඒක පුදුම දෙයක්.. සේවකයො ළඟ සැර පරුෂ අධිරාජ්‍යයෙක් වගේ පෙනී ඉන්න එයා කවි කියවනවා.. . මං කට කොනින් හිනාවුණා..

"හරි ඔයා කවිකාරිනෙ.. කියන්න බලන්න එහෙනම්, ඕ ලෙවල්වලට තිබ්බ අයියනායක කවි.."

"මට මතක නෑ.."

"ඔන්න අහගන්න එහෙනම්..

'සෙවණැලි අවදි නොම වන වැව් ඉවුරු කො  ණේ
කාලය විසින් හෑරුව නුග ගසක බෙ‍              නේ
මළ කා කළුව ගිය ආයුධ කැබලි පෙ               නේ
දෙවියෙක් නැතද මෙහි බලයක් තිබෙනු දැ    නේ' [*විමලරත්න කුමාරගම] "

මං ඔහු දිහා බලන් හිටියෙ අදහගන්න බැරුව.. සමනලයෙක් වෙනුවට මගේ හිත ඇදිල ගියේ සැර පරුෂ බත්කූරෙකුට කියල මගෙ යටි හිත කියද්දි.. ඔහු බත් කූරු පිහාටුවල දේදුනු පාට සායම් කරන්න ගත්තා..

"ඒක නෙමේ කෝ අර කවිය"

ප්‍රියයාණෙනි,
යදමින් බැඳලන්න මා
යදම් හැරලුව ද
ඔබ නැති ව
පියා සල නොහී මට

"හ්ම්.."


"මෙන්න ඇට මැස්සා..! ඔයාගෙද?"

ආදර නදීගෙන්..

"ඉස්සර ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් දුන්නෙ.. බර්ත් ඩේ එකට.."

"ඇයි ඒක නැතිවුණේ?"

"මන්දා.." "කේක් ෂොප් එක ළඟ වාහනය නවත්තන්න කිසි ම තැනක් තිබ්බෙ නෑ.. ඒත්, එයාට හැම වෙලාවෙ ම කේක් එකක් ගන්නත් මං ළඟින් ඉන්න ඕන වුණා.."

"කොච්චර පුංචි දේවල්ද? ගෑණු ළමයි එහෙමනෙ.."
"අපරාදෙ මෙච්චර ලස්සන පොතක් තෑගි දුන්න ඒ ළමය ව ඔයා නැති කර ගත්තෙ.."                                                            - මතු සම්බන්ධයි.

Saturday, July 21, 2012

ලුවාන් පෝ අජාන් චාචීනයේ සිට ඉසාන් හරහා
හමා එයි සිහිල් සුළං
තායි දේශය උණුසුම් කර
පිපී එයි නව සඳ

කෙඩෑරි ව පාට හේ බා
සළුවක් පොරෝනා කොට
රළු සිහිනෙක උණ ගැනී
නිදන්නේ ය වනපෙත